ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”

________________Н.В.Камінская

 

ПАЛАЖЭННЕ

анлайн-праекта ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”

“Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем”

 Назва анлайн-праекта: “Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем”

 Актуальнасць праекта:

   Галоўная мэта выхавання грамадзяніна любой краіны –  фарміраванне грамадзяніна-патрыёта. Без гэтага немагчыма існаванне самой дзяржавы. Асаблівае значэнне ў справе выхавання грамадзянскіх якасцей належыць краязнаўству. Звесткі пра родны край блізкія і зразумелыя, таму працэс засваення гісторыі края становіцца больш лёгкім і зразумелым. Краязнаўчы падыход дазваляе накіраваць чытачоў ад блізкіх, даступных непасрэднаму назіранню фактаў і з’яў, да глыбокіх вывадаў і абагульненняў гістарычнай навукі, гэта значыць, арганізаваць працэс пазнання найбольш натуральным і даступным шляхам. Воранаўскі край мае адметную прыроду, самабытную культуру, багатае мінулае, якое неабходна вывучаць і зберагаць для будучых пакаленняў шляхам развіцця краязнаўчай дзейнасці.

 Мэта праекта:

 - Дапамога карыстальнікам бібліятэкі ў асэнсаванні спадчыны мінулага: пашырэнне дзейнасці бібліятэкі ў напрамку адраджэння каляндарна-абрадавых свят, у асваенні традыцый, звычаяў, абрадаў, музычнай і вуснай народнай творчасці, выхаванне цікавасці да беларускай культуры і мовы, развіцце творчых здольнасцей; садзейнічанне вывучэнню гісторыі роднага краю, фарміраванню патрыятычных пачуццяў і свядомасці ў чытачоў на  краязнаўчым матэрыяле.

 Задачы праекта:

- пошук, сістэматызацыя і захаванне духоўнай, культурнай спадчыны, далучэнне насельніцтва да яе ўспрымання;

- адраджэнне самабытнай нацыянальнай культуры, укараненне ў быт нацыянальных свят і абрадаў, папулярызацыя літаратуры аб родным краі;

- пашырэнне ведаў  жыхароў зоны абслугоўвання і чытачоў бібліятэкі аб гісторыі роднага краю, далучэнне іх да пошукавай дзейнасці;

- ажыццяўленне акцый па збору і назапашванню краязнаўчых матэрыялаў.

Мэтавая аўдыторыя:

Падлеткі, моладзь, жыхары вёсак Нача, Бастуны, Місявічы.

 Тэрмін рэалізацыі праекта: 2022 год

Чакаемыя вынікі рэалізацыі праекту:

    У краязнаўчых справах вельмі важна не толькі збіранне інфармацыі ці рэчаў, а іх сістэматызацыя, аналіз, параўнанне з агульнымі працэсамі ў гісторыі Айчыны і Сусветнай гісторыі, выяўленне агульнага і спецыфічнага. Адсюль мы выходзім на разуменне таго, у чым унікальнасць таго куточка зямлі, на якім мы жывем, чым тлумачыцца яго спецыфіка і непаўторнасць.

  Рэалізацыя мерапрыемстваў, прадугледжаных праектам, дазволіць узмацніць інтарэс карыстальнікаў да старажытных каляндарна-абрадавых свят, далучыцца да добрых, прыгожых, карысных традыцый сваіх продкаў.

  Вынік дадзенага праекта – станаўленне бібліятэчнай установы як цэнтра маральных, духоўных, культурных зносін, цэнтра адраджэння нацыянальнай культуры і традыцый Воранаўшчыны.

У выніку праекта:

- будуць створаны відэаролікі, віртуальныя падарожжа па мясцінах роднага краю;

- ацыфроўка краязнаўчай картатэкі;

- папоўнены фонды бібліятэкі згодна тэмы праекта;

- падрыхтаваны цыклы публікацый  у  перыядычным друку па выніках работы.